Tư vấn

Tư vấn

BAN ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

BAN ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT

Ông: Nguyễn Văn Anh

Chức vụ: Trưởng Ban Điều Hành Sản Xuất

ĐT: 098 114 90 82

Phòng Quản Lý Chất Lượng

Phòng Quản Lý Chất Lượng

Ông: Trần Thành Trung
Chức vụ: Trưởng Phòng QLCL
Mail: P.QLCL@veneerlongviet.com

Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh

Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh

Bà: Nguyễn Thị Kim Huệ
Chức vụ: Trưởng Phòng KHKD
Mail: Kimhue@veneerlongviet.com

catalogue

Catalogue

Hãy để lại thông tin cho chúng tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ GỖ LONG VIỆT

http://veneerlongviet.com/
http://veneerlongviet.com/catalog/view/theme/